Rekomendacje

Kursy i szkolenia organizowane przez LOK Huzar:

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej wg. programu “Adrenalina” szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej zatwierdzonym przez Dyrektora Opolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Opolu ppłk.(r) Jacka Sierżyńskiego l.dz.542/2016 z dn. 14.01.2016

          Szkolenie w ramach nabycia umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej przez członków LOK w ramach działalności statutowej

Kurs Ogólnowojskowy wg. Programu “Huzar” szkolenia ogólnowojskowego zatwierdzony przez Dyrektora Opolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Opolu ppłk.(r) Jacka Sierżyńskiego l.dz. 553/2016 z dn. 07.06.2015
Szkolenie w ramach przygotowania członków LOK do służby w tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych RP

Kurs Strzelecki wg. Programu “Strzał” szkolenia strzeleckiego zatwierdzony przez Dyrektora Opolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Opolu ppłk.(r) Jacka Sierżyńskiego l.dz. 554/2016 z dn. 03.01.201 .

Szkolenie z zakresie umiejętności ogólnostrzeleckich oraz bronioznawstwa w ramach działalności statutowej członków LOK, do celów uzyskiwania przez nich dostępu do posiadania broni palnej w tym sportowej, kolekcjonerskiej, szkoleniowej

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK wg. programu kursu dla prowadzących szkolenie strzeleckie zatwierdzonego przez Prezesa Ligi Obrony Kraju w Warszawie płk.(r)mgr. Grzegorza Jarząbka Zarządzeniem nr 15/2011 z dn.06.10.2011
Szkolenie przygotowujące członków LOK do nabycia uprawnień “Prowadzącego Strzelanie” zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.15.03.2000 w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Kadra instruktorska Stowarzyszenia Ligi Obrony kraju 0911 LOK Huzar w Strzelcach Opolskich stale podnosi swe kompetencje w zakresie doskonalenia zawodowego związanego z podnoszeniem własnych umiejętności oraz uprawnień instruktorskich dlatego uczestnicy kursów i szkoleń mogą zawszę liczyć na wysoki poziom realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych.
W swych szeregach posiadamy między innymi :

– instruktorów dyscypliny sportowej strzelectwa sportowego

– prowadzących strzelanie LOK oraz PZSS

– sędziów III kl strzelectwa sportowego i dynamicznego

– dyplomowanego ratownika medycznego oraz dyplomowaną pielęgniarkę

– instruktora rekreacji ruchowej

Dzięki temu możemy realizować również :

– szkolenia z pierwszej pomocy w warunkach pola walki

– szkolenia z obsługi broni palnej krótkiej oraz długiej

– szkolenia taktyki walki pododdziałem zwartym w terenie zurbanizowanym oraz zielonym

– szkolenia walki obronnej w formie defensywnej

– szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla f-szy resortów obrony oraz spraw wewnętrznych

Natomiast partnerzy akcji społecznych mogą liczyć na profesjonalne wsparcie merytoryczne, techniczne oraz edukacyjne w prowadzonych przedsięwzięciach o charakterze masowym tj :

– organizacja stoisk edukacyjnych podczas festynów, zlotów związanych z prezentacją sprzętu militarnego i popularyzowaniem historii oręża polskiego

– organizacja zawodów sportów obronnych

– promowanie wśród społeczeństwa pozytywnego wizerunku służb mundurowych zwłaszcza odpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrze kraju

– organizowanie prelekcji i zajęć ogólno wojskowych dla klas o profilu mundurowym

– udział członków stowarzyszenia w uroczystościach o charakterze patriotycznym

369c67_5d8ecd519f51403997804cbf109e7693 369c67_63cb1d10e45749849745e4a41140b5fc 369c67_93a00023dcb4451bb3f9f8a68b3a9f80 369c67_f4865b0313ca432ca712c8aec79b64bc

przy Zarządzie Wojewódzkim LOK w Opolu